W związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza i nałożeniem na gminy z terenu województwa małopolskiego obowiązku przygotowania i prowadzenia bazy inwentaryzacji źródeł ciepła Wójt Gminy Tymbark zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.


Ankiety można również pobrać w sekretariacie urzędu gminy oraz w pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.


Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 30.09.2019 r. - w siedzibie urzędu gminy, drogą pocztową lub elektronicznie (przesłanie skanu ankiety na adres e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl).


Przedmiotowe dane pozwolą ustalić potrzeby mieszkańców województwa
w zakresie wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne oraz przygotować i wdrożyć inne działania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza.


Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców!

(zgodnie z przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego)


Brak przekazania przedmiotowych danych w ustalonym terminie będzie równoznaczny z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników urzędu gminy wizyty na terenie nieruchomości, obejmującej także kontrolę palenisk, w szczególności pod kątem spalania odpadów i jakości używanego paliwa do ogrzewania.


Jednocześnie informujemy, że dane pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Tymbark i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom trzecim.

tel. kontaktowy: (018) 33 25 141