Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Tymbark przedstawia

Radzie Gminy Tymbark Raport o stanie Gminy Tymbark za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tymbark za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Tymbark.


Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia .


Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Tymbark odbędzie się 17 czerwca2021 r. (czwartek)w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2021 r. (środa), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku oraz w biurze obsługi Rady Gminy (pok. nr2).


ZGŁOSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tymbark za 2020 rok (DOCX, 13,3 KB) 

TREŚĆ RAPORTU O STANIE GMINY TYMBARK (PDF, 2,04 MB)


Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark

/-/ Stanisława Urbańska

Porządek XXIX Sesji Rady Gminy:


1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII i XXVIII Sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienie osób zaproszonych.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tymbark za rok 2020r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2020 rok:

a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark za 2020 rok;

b )rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2020 rok;

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminnego;

d) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tymbark za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2020:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok i w uchwale budżetowej na 2020 rok nr XXV/179/2020 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Środków finansowych na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w gminie Tymbark w roku szkolnym 2021/2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/168/2020 z dnia 28 października 2020 r.

17. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2020 wraz z załącznikiem nr 1 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 r.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

21. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.