Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXVIII Sesji Rady Gminy:


1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.

4.  Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Stanisława Urbańska