W dniu 7 maja br. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku, odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 15 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad radni przystąpili do procedowania i podjęli następujące uchwały:

  • uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021 Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020r.,
  • uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark,
  • uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark. – uchwała określa warunki uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni oraz określa wzory wniosków rozliczenia dotacji,
  • uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - Wprowadzony do art. 5 ustawy Prawo energetyczne dodatkowy ust. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzory wniosków o wypłatę dodatku energetycznego,
  • uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Tymbark zadania Powiatu Limanowskiego i udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy rzeczowej.- uchwała dotyczy przejęcia zadania budowy chodnika na Zamieściu,
  • uchwała w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark. - uchwała określa stawki dopłat do wody - 0,89 gr brutto i ścieków - 4 zł brutto na rok 2021,
  • uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.


      Radni przyjęli przedstawione Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2020.


Zapraszamy do śledzenia sesji Rady Gminy Tymbark on-line: tymbark.sesja.pl