Z A P R O S Z E N I E


               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 7 maja 2021r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXVII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021 Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowe na terenie Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tymbark zadania Powiatu Limanowskiego i udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy rzeczowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.


/-/Przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Urbańska