Kwalifikacja wojskowa osób z terenu Gminy Tymbark odbywać się będzie w dniach 17.09.2021 r. – 20.09.2021 r. w budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa (Łososina Górna).


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 19972001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 20002001, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 19972002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie ściśle określonym w wezwaniu.


Ważne !!!

Wstawić się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są także osoby, które otrzymały wezwania w 2020 r.
ale z powodu jej odwołania nie mogły spełnić tego obowiązku. Otrzymają oni nowe wezwania!


Jednocześnie przypomina się o przestrzeganiu podstawowych zasad reżimu sanitarnego: dystans – dezynfekcja – maseczka!!!


Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,


Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się kwalifikacją wojskową w Urzędzie Gminy w Tymbarku: 18 334 01 47.


TREŚĆ OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa małopolskiego (PDF, 204 KB)


źródło fot.: www.wojsko-polskie.pl