Jeśli urodziło się dziecko, zmieniłeś miejsce zamieszkania lub wprowadził się nowy członek rodziny – masz obowiązek niezwłocznie zmienić deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!


Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej. Warto już teraz zweryfikować ilość osób w złożonych przez siebie deklaracjach, gdyż Gmina Tymbark w najbliższym czasie zrobi to sama. Narzędziem pomocnym Gminie do dokonania takiej weryfikacji będzie pozyskana przez nią aplikacja wykrywająca niespójności w danych deklarowanych przez mieszkańców. W oparciu o bazy danych jakimi dysponuje Gmina aplikacja wskaże rozbieżności - dokona porównania (przykładowo: ilości osób wskazanych przez mieszkańca we wniosku np. o 500+ z danymi wykazanymi w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


Na takie rozwiązanie zdecydowało się Miasto Świdnik, które zmagało się z problemem osób, które nie płaciły za odpady komunalne, pomimo takiego obowiązku. Na mocy porozumienia Miasto Świdnik nieodpłatnie udostępniło Gminie Tymbark wskazaną wyżej aplikację. Gmina Tymbark również ma nadzieję, że uda się jej uporządkować funkcjonowanie systemu regulowania należności za wytwarzane przez mieszkańców odpady.


Błędnie wykazana ilość osób w deklaracji śmieciowej


Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Tymbark mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany danych wpływających na wysokość opłaty (zwiększenie bądź zmniejszenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość) przedłożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W rzeczywistości spora część właścicieli nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku zgłoszenia nowych osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku stwierdzenia wątpliwości, co do prawidłowości ilości osób ujętych w deklaracji do właściciela nieruchomości kierowane jest wezwanie do złożenia nowej deklaracji lub udzielenie stosownych wyjaśnień. Nie złożenie deklaracji lub wyjaśnień w wyznaczonym w wezwaniu terminie skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania mającego na celu określenie wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Dodatkowo osoba taka może zostać ukarana karą grzywny na mocy art. 10 ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie składa zmiany deklaracji lub nowej deklaracji podlega karze grzywny.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (PDF, 159 KB)