Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXX Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i w uchwale budżetowej na 2021 rok nr XXV/179/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tymbark.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tymbark.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
 16. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tymbark oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców i przedsiębiorców posiadających posesje przy ul. Armii Krajowej.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 21. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy.


/-/ Przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Urbańska