Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Tymbark - z dnia 7 października 2021 r.


Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 6 października 2021 r. z wodociągu wiejskiego Tymbark

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych: liczba bakterii Escherichia coli.


W dniu 7 października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 33/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Tymbark do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet). Zakaz dotyczy ulic: Polna, Kościelna, Podlas, Kazimierza Wielkiego, Leśnej, osiedla Leżaje oraz bloków koło Szkoły Podstawowej w Tymbarku.


Ponadto punkt czerpania wody pitnej znajduje się obok bloku 383 w Tymbark.