Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 18 październik 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXXII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienie osób zaproszonych – przemówienie wiceministra Edwarda Siarki.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6 .Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Tymbark”.

11. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12 .Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13 .Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

14. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz podjęcia skutecznych działań mających na celu maksymalne obniżenie kosztów gospodarki od padami w naszej gminie dla tychże rodzin.

17. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tymbark za I półrocze 2021.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

21. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

/-/ Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Urbańska