Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXXIII Sesji Rady Gminy:

 • Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 • Wystąpienie osób zaproszonych.
 • Interpelacje i zapytania Radnych.
 • Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 • Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu korzystania z lodowiska w Tymbarku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu korzystania z placu zabaw w Zamieściu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tymbark na lata 2021-2026.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców osiedla Piekiełko-Zęzów z dnia 5 listopada 2021 r. Wójtowi Gminy Tymbark, zgodnie z właściwością.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 lipca 2019 r. w spawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tymbark oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gmina Tymbark.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2020/2021.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.


/-/ Przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Urbańska