Wójt Gminy Tymbark ogłasza od dnia 31 stycznia 2022r. nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowość nie przekraczającej 7,5 m3/dobę.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80%poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej 5 000 złotych.


Dotacja może być udzielona jeżeli:

  • budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Tymbark, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej;
  • podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z  przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej osobiście w Urzędu Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 lub listownie przesyłając na adres Urzędu Gminy Tymbark 34-650 Tymbark 49. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Tymbark.


Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację programu. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania.


Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tymbark pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 183325141.Załączniki:

Uchwała Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 maja 2021r.

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o rozliczenie dotacji