Wójt Gminy Tymbark ogłasza konkurs projektów na realizację zadań własnych gminy z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.