Tymbark, 24 październik 2022 roku


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w przedmiocie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Tymbark.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 10 do 17 października 2022 r. w celu poznania opinii i uwag na temat projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/157/2013RadyGminyTymbarkz dnia 6lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami GminyTymbark.

Ogłoszenia/informacje o konsultacjach zostały umieszczone na stronie internetowej www.tymbark.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tymbark. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich propozycji lub/i uwag mailowo na adres: ug.tymbark@tymbark.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 5.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag do projektów uchwał.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tymbarku oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Tymbark oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.