W dniu 21 listopada br. odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 14 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła uchwały:


1. Zmian w u uchwale budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022;  
Zwiększono wydatki między innymi na zadania: 
  •  zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł. Na utrzymanie pasa drogowego
  • zwiększenie o kwotę 66584,07 zł wydatków związanych z działalnością Urzędu Gminy co jest koniczne z uwagi na zwiększenie opłat za licencje i utrzymanie budynku.
  • zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. wydatków przeznaczonych na działalności przedszkoli -remont dachu.
  • zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł. wydatków przeznaczonych na działalności stołówek szkolnych.
  • zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł. wydatków związanych z przebudowa boiska sportowego  przy Szkole Podstawowej w Piekiełku


Zwiększono dochody między innymi:
  • z tytułu środków z tytułu dodatkowego wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,00 zł,
  • z tytułu wpływów z preferencyjnego zakupu węgla o kwotę 450 000,00 zł,
  • z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego  o kwotę 345 780,00 zł
  • z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego  o kwotę 76 963,99 zł
  • zwiększenie o kwotę 218963.39 zł wydatków na szkoły podstawowe w tym76 963,99 w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
 
2. Zmian wprowadzone uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark w zakresie przychodów budżetu dotyczą    roku 2022 i polegają na ich zwiększeniu o kwotę 163 000,00 zł.
Ponadto podjęto uchwały w następujących sprawach:
• Uchwał Nr XLI/311/2022  uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
• Uchwał Nr XLI/312/2022  uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
• Uchwał Nr XLI/313/2022  sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
• Uchwał Nr XLI/314/2022  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 z dnia 12 marca2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Uchwał Nr XLI/315/2022  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Tymbark. 
• Uchwał Nr XLI/316/2022  w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Tymbark. 
• Uchwał Nr XLI/317/2022  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z lodowiska znajdującego się   w miejscowości Tymbark. 

Zostały przedstawione  także: 
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2021/2022, 
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tymbark za pierwsze półrocze 2022 roku.

Zapraszamy do śledzenia sesji Rady Gminy Tymbark on-line: tymbark.sesja.pl.