ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XLI Sesji Rady Gminy:


1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie osób zaproszonych.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 z dnia 12 marca2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Tymbark.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Tymbark.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2021/2022.
17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tymbark za pierwsze półrocze 2022 roku.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
21. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.


/-/Przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Urbańska