Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela lub opiekuna czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że trzeba mieć również kaganiec i przede wszystkim dopilnować, żeby nikogo nie pogryzł, słyszał prawie każdy. Warto jednak przypomnieć podstawowe zasady dotyczące opieki nad psem oraz obowiązki, jakie musi pełnić jego właściciel.


Właściwe warunki

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, by chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę ruchu. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody.


Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.


Odpowiednie pilnowanie swojego psa

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (o ochronie zwierząt), z 13 września 1996 r. (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jak również ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń nakładają na właściciela czworonogów obowiązek sprawowania należytej nad nimi opieki i kontroli. Pies powinien znajdować się na terenie ogrodzonej posesji w sposób uniemożliwiający mu swobodne wydostanie się poza jej obszar. Na furtce wejściowej
w widocznym miejscu winna znajdować się tabliczka informująca o obecności psa na danym terenie. Niedopuszczalne jest wypuszczanie psa poza teren prawidłowo zabezpieczonej posesji bez nadzoru właściciela lub opiekuna. Wyprowadzanie psa na spacer bez kagańca
i smyczy jest również niedozwolone. Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tę kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń,
a w szczególności art. 166: Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.


Pogryzienie

Niezachowanie należytej ostrożności przy czworonogach może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy materialnych, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy też dorosłej osoby. W zależności od skutków niewłaściwej opieki nad czworonogiem właściciela lub opiekuna może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy materialnych (np. rozerwanie ubrania, jak również zagryzienia innego zwierzęcia) – posiadacz, opiekun, który nie wywiązał się z właściwego zabezpieczenia psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel lub opiekun. Szkody, które czynią psy wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Należy pamiętać, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii.

Do obowiązków gminy należy:

  • Zapewnienie miejsca dla bezdomnego psa w schronisku dlaz wierząt.
  • Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sytuacji gdy jest zapewnione miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
  • Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych
    z udziałem zwierząt.
  • Obligatoryjną sterylizację lub kastrację w schronisku dla zwierząt.