Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu NFOŚiGW w formie dotacji na utylizację folii rolniczej.


Rolnicy z terenu gminy Tymbark nieodpłatnie mogą dostarczać własnym transportem odpady z folii rolniczych i innych odpady pochodzące z działalności rolniczej (siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK). 

Terminy zostaną ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu.

Środki z dofinansowania są zapewnione dla około 25 beneficjentów.


Zanieczyszczone odpady innymi zabrudzeniami niż powstałe przy produkcji kiszonek nie będą przyjmowane!