Dnia 24 lutego odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 15 Radnych. Zanim jednak przystąpiono do realizacji porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark, Stanisława Urbańska wspomniała o ataku Rosji na Ukrainę, potępiając agresję wojsk rosyjskich oraz zapewniając o ewentualnej pomocy Gminy Tymbark mieszkańcom Ukrainy. 


Następnie wójt Gminy Tymbark przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022, w której zwiększono wydatki na poszczególne zadania:

- opracowanie dokumentacji tężni solankowych o kwotę 60 000 zł,

- wydatki na zakup wyposażenia Miasteczka Rowerowego - 15 000 zł

- zwiększenie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej – 30 000 zł,

- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 80 000 zł

- zwiększenie wydatków na modernizację dróg gminnych o kwotę - 550 000 zł.

- wydatki na modernizację dróg rolniczych - 100 000 zł 

- zagwarantowanie wkładu własnego w wysokości 520 000 zł na realizację programu rozbudowy systemu kanalizacyjnego realizowanego w ramach Polskiego Ładu

- zadania związane z oświatą na zwiększenie wydatków - 230 000 zł

- wydatki związane z działalnością OSP - 500 000 zł

- wydatki na kulturę fizyczną - 145 000 zł.


Ponadto zwiększono dochody z tytułu wpływów z utargu lodowiska w kwocie 35 000 zł, uzyskano 250 000 zł za III miejsce w konkursie promującym szczepienie Covid-19 oraz otrzymano dotację w wysokości 116 500 zł na realizację zadania budowy chodnika w Zamieściu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tymbark przewidziano 11 020 000 zł na rozbudowę systemu kanalizacji na terenie Gminy Tymbark w latach 2022-2024, realizowanego w ramach Polskiego Ładu.


W kolejnej części sesji podjęto uchwały w sprawach dotyczących m.in. ustalenia regulaminu korzystania z Miasteczka Rowerowego, wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w  miejscowości Podłopień oraz „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark w roku 2022”.


Następnie po kilku uwagach i spostrzeżeniach zgłoszonych przez Radnych, dotyczących projektów modernizacyjnych na rok bieżący, zakończono obrady Sesji Rady Gminy.