ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXXIV Sesji Rady Gminy:

1.       Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
4.       Wystąpienie zaproszonych gości.
5.       Interpelacje i zapytania Radnych.
6.       Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.       Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2023 rok.
11.    Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z terenu Miasteczka Ruchu Rowerowego w miejscowości Tymbark.
12.    Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark.
13.    Podjęcia uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tymbark zadania Powiatu Limanowskiego i udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy rzeczowej.
14.    Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
15.    Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
16.    Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w  miejscowości Podłopień.
17.    Podjęcia uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark w roku 2022”
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne wnioski.
20.    Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
21.    Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy./-/Przewodnicząca Rady Gminy
Stanisława Urbańska