Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


Treść zarządzenia w załączniku.