ZAPROSZENIE


Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienie kwestii przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark oraz przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki 536 w Tymbarku, która stanowi drogę gminną na tereny produkcyjne i działki nr 538 na tereny komunikacji drogowej oraz tereny oznaczone symbolem P i P/K celem umożliwienia budowy przez Tymbark – MWS Sp. z o.o. hali magazynowej wysokiego składowania.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski