W dniu 13 maja br. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 13 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła uchwały:


1.Zmian w u uchwale budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022;

Zwiększono wydatki między innymi na zadania:

- opracowanie dokumentacji termomodernizacji placówek oświatowych o kwotę 14 000 zł,

- zwiększenie wydatków na obsługę długu – 40 000 zł,

- zwiększenie wydatków na bieżące wydatki w placówkach – 42 000 zł

- zwiększenie wydatków na działalność ZEAS - 7 000 zł.

Zwiększono dochody między innymi:

- z tytułu wpływów, jako utarg z lodowiska w kwocie24 000 zł,

- z tytułu wpływów OSP Tymbark na zakup samochodu strażackiego10 000 zł,

- z tytułu dotacji na realizacje zadania przebudowa boiska sportowego w Piekiełku93 040 zł,

- z tytułu dotacji na realizacje zadania oświetlenia boiska sportowego w Tymbarku121 169 zł zł.


2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark dotyczą w głównej mierze wprowadzenie wydatków majakowych polegającej na rozbudowie systemu kanalizacyjnego na ternie Gminy Tymbark , opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy w Tymbarku, rewitalizacja rynku w Tymbarku, opracowanie dokumentacji terenów rekreacyjnych wraz z budowa ścieżek rowerowych kwota .


Podjęto także uchwały w następujących sprawach: