ZAPROSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tj, Dz.U. z 2022r. poz.559) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 13 maja 2022 (piątek) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXXVI Sesji Rady Gminy:

1.       Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy.

4.       Wystąpienie zaproszonych gości.

5.       Interpelacje i zapytania Radnych.

6.       Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.       Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tymbark uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach ćwiczeniach.

11.   Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnienia Behawioralnego w Gminie Tymbark na lata 2022-2024.

12.   Podjęcia uchwały w sprawie zmiany NR XII/106/2019 Rady gminy Tymbark z dnia 2 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.

13.   Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

14.   Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Tymbarku

15.   Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

16.   Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark 

17.   Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

18.   Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark w 2021 roku z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego UCHWAŁĄ Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 roku

19.   Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2021 wraz z załącznikiem Nr 1 Ocena  Zasobów Pomocy społecznej  za rok 2021.

20.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2021 -  2023 za rok 2021.”

21.   Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2021.

22.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23.   Wolne wnioski.

24.   Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

25.   Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Urbańska