W dniu 27 czerwca br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 13 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad.


Rada Gminy podejmując Uchwałę Nr XXXVII/282/2022 większością głosów udzieliła Wójtowi Pawłowi Ptaszkowi wotum zaufania za rok 2021r. większością głosów.

Następnie podejmując Uchwałę Nr XXXVII/284/2022 Rada Gminy także większością głosów udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2021.

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Rady Stanisława Urbańska złożyła gratulacje Wójtowi Gminy.

Wójt Paweł Ptaszek wyraziła wdzięczność za głosowanie oraz złożył podziękowania za współpracę mieszkańcom, przedsiębiorcom, radnym, sołtysom i radom sołeckim, kierownikom jednostek oraz pracownikom urzędu.

Podjęto także uchwały w następujących sprawach:

  • Uchwała XXXVII/285/2022 w sprawie zmian zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.
  • Uchwała XXXVII/286/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
  • XXXVII/287/2022 Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Uchwała XXXVI/276/2022
  • XXXVII/288/2022 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
  • XXXVII/289/2022 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.