ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM

O STANIE GMINY TYMBARK ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Tymbark przedstawia Radzie Gminy Tymbark Raport o stanie Gminy Tymbark  za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tymbark za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  Tymbark.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Tymbark odbędzie się 27 czerwca  2022 r. (poniedziałek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2022 r. (piątek), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączniku, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku oraz w biurze obsługi Rady Gminy (pok. nr  2).


Przewodnicząca
Rady Gminy Tymbark
/-/ Stanisława Urbańska