Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek XXXVII Sesji Rady Gminy:

1.      Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  z XXXVI Sesji Rady Gminy.

4.      Wystąpienie osób zaproszonych.

5.      Interpelacje i zapytania Radnych.

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.      Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8.      Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tymbark za rok 2021r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2021 rok.

a)    rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark za 2021 rok.

b)    rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2021 rok.

c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminnego.

d)    przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tymbark za 2021 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 202 1.

a)    przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2021 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Tymbark Nr XXIX/220/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark .

17.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. 

18.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.  Wolne wnioski.

20.  Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

21.   Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.


/-/Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Urbańska