Wójt Gminy Tymbark przypomina posiadaczom gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na nieruchomościach oraz skarpach rowów przydrożnych przylegających do posesji.


Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie w okresie wegetacyjnym od wiosny do późnej jesieni. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla wszelkiego rodzaju upraw oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla zabudowań i terenów leśnych, są sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników i gryzoni. W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może rodzić odpowiedzialność karną. Jednocześnie informuję, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie. Przypomina się również właścicielom nieruchomości sąsiadujących z drogami i ciągami pieszymi o obowiązku usuwania elementów drzew i krzewów, które utrudniają swobodne poruszanie się pieszych jak również ograniczają widoczność kierujących. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości dojazdu służb technicznych oraz pojazdów ratunkowych, takich jak: pogotowie, straż, itp. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą za powstałe szkody w wyniku zaniedbania.