W dniu 12 lipca br. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 12 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła uchwały:


1. Zmian w u uchwale budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022;

Zwiększono wydatki między innymi na zadania:

  • zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł. wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  • zwiększenie o kwotę 8 145,00 zł wydatków na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Tymbark i Podłopień;
  • zwiększenie o kwotę 16 600,00 zł wydatków związanych z planowaną imprezą Święta Gminy Tymbarku;
  • zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł. wydatków przeznaczonych na remont kapliczki na os. Malarzówka w Tymbarku;

Zwiększono dochody między innymi:

- z tytułu środków uzyskanych środków na działaność OSP Tymbark i Podłopień8145,00 zł,

- z tytułu wpływów w formie darowizny w związku z organizowanaimpreza z okazji Święta Gminy Tymbark. 16 600 zł,

- z tytułu dotacji na realizacje zadania remont kapliczki na osiedlu Malarzówka w Tymbarku

  • 000 zł,

2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark dotyczą roku 2022 i polegają na zmniejszeniu deficytu o kwotę 500 000,00 w związku z zmniejszeniem wprowadzonych wolnych środków pochodzących z otrzymanych w 2021 roku tzw. „subwencji kanalizacyjnej”. Z uwagi, iż całość inwestycji będzie realizowana w latach 2023 – 2024 środki te będą stanowiły wkład własny do realizowanej inwestycji.

Podjęto także uchwały w następujących sprawach:

·         Uchwała Nr XXXVIII/292/2022  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.

·         Uchwała Nr XXXVIII/293/2022  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Tymbark.

·         Uchwała Nr XXXVIII/294/2022  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tymbark w roku szkolnym 2022/2023

·         Uchwała Nr XXXVIII/295/2022  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Administracji Publicznej

·         Uchwała Nr XXXVIII/296/2022  w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarzadzania droga krajowa w granicach pasa drogowego nr DK28. – dotyczy modernizacji dwóch istniejących przejść dla pieszych na drodze DK 28 w miejscowości Zamieście .

·         Uchwała Nr XXXVIII/297/2022 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Tymbarku

·         Uchwała Nr XXXVIII/298/2022  w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.

·         Uchwała Nr XXXVIII/299/2022  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

·         Uchwała Nr XXXVIII/300/2022  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.