Termin: 10 - 11 lipca 2022 r.


I. ORGANIZATOR

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku

Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Tymbarku, ZS im. KEN w Tymbarku


II. CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie ludobójstwa na Wołyniu

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia


III. TERMIN, MIEJSCE

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania biegiem lub marszem jednorazowo w dniach 10 – 11 lipca 2022 roku dystansu minimum 5 km w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców drużynzdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing).Prosimy również o przesłanie zdjęć z biegu

2. Ubezpieczenie we własnym zakresie


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik w dniach 10 - 11 lipca br. zobowiązany jest do pokonania dystansu jednorazowominimum 5 km(bieg lub marsz)

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców  zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

3. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 11 lipca 2022r

4. Nagrody rzeczowe dla osób o najdłuższych odcinkach biegu oraz dyplom uczestnictwa dla wszystkich biegaczy


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie

2. Bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami na których odbywa się ruch samochodowy

3. Za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym uczestnika poniżej 18 roku odpowiada jego rodzic/ prawny opiekun

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora