ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy:

1.      Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.

4.      Wystąpienie zaproszonych gości.

5.      Interpelacje i zapytania Radnych.

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.      Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Tymbark.

12.  Podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tymbark w roku szkolnym 2022/2023

13.  Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Administracji Publicznej

14.  Podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarzadzania droga krajowa w granicach pasa drogowego nr DK28.

15.  Podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tymbarku

16.  Podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.

17.  Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

18.  Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.  Wolne wnioski.

21.  Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

22.  Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy


/-/Przewodnicząca RadyGminy
Stanisława Urbańska