OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TYMBARK

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tymbark Uchwały Nr XXXVIII/300/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tymbark. Granice terenów objętych planem zostały przedstawione na załącznikach graficznych do powyższej uchwały, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,a,2140727,uchwala-nr-xxxviii3002022-rady-gminy-tymbark-z-dnia-12-lipca-2022-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporz.html.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu.

Wnioski należy składać do WójtaGminy Tymbark z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia22.09.2022 r. :

w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku,
34-650 Tymbark 49 lub na adres urzędu,

  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku,
    34-650 Tymbark 49 lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2022r.,
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku,
34-650 Tymbark 49 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adrese-mail: ug.tymbark@tymbark.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tymbark.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49, reprezentowana przez Wójta Gminy Tymbark (dane kontaktowe: tel. 48 18 33 25 637, fax. 48 18 33 25 632, email: ug.tymbark@tymbark.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Tymbark danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYMBARK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tymbark Uchwały Nr XXXVIII/299/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. Granice terenu objętego zmianą nr 4 studium zostały przedstawione na załącznikach graficznych do powyższej uchwały, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,a,2140724,uchw... .

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.

Wnioski należy składać do WójtaGminy Tymbark z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia22.09.2022 r. :

w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku,
34-650 Tymbark 49 lub na adres urzędu,

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2022r.,
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku,
34-650 Tymbark 49 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adrese-mail: ug.tymbark@tymbark.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tymbark.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49, reprezentowana przez Wójta Gminy Tymbark (dane kontaktowe: tel. 48 18 33 25 637, fax. 48 18 33 25 632, email: ug.tymbark@tymbark.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Tymbark danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYMBARK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tymbark Uchwały Nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. Granica terenu, którego dotyczy zmiana części tekstowej planu określona jest na załączniku

graficznym nr 1 do powyższej uchwały, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,a,2112650,uchw....

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać do WójtaGminy Tymbark z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia22.09.2022 r. :

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2022r.,
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku,
34-650 Tymbark 49 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adrese-mail: ug.tymbark@tymbark.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tymbark.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49, reprezentowana przez Wójta Gminy Tymbark (dane kontaktowe: tel. 48 18 33 25 637, fax. 48 18 33 25 632, email: ug.tymbark@tymbark.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Tymbark danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.