Zarządzenie Nr SG.0050.151.2022

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 8 września 2022 roku


w sprawie: konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i uchwały Nr XI/97/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrządzam co następuje:

§ 1

 • Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Tymbark.
 • Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Programu współpracy Gminy Tymbark
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin przeprowadzenia konsultacji:

 • rozpoczęcie konsultacji z dniem 12 września 2022 r.
 • zakończenie konsultacji z dniem 3 października 2022 r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Tymbark www.tymbark.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej, w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

§ 4

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku, pokój nr 5 lub na adres e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl lub t.rybka@tymbark.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje”.

§ 5

 • Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formie, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział
  w konsultacji.
 • Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział jak również ich brak, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.
 • Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Tymbark oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

§ 6

Wykonanie zarządzenia zlecam pracownikowi Referatu Organizacyjnego Kultury i Gospodarki Mieniem.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.