W dniu 15 września br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 12 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. 


Rada Gminy przyjęła uchwały:

1. Zmian w u uchwale budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022;

Zwiększono wydatki między innymi na zadania:

 • zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł. wydatków związanych z budowa wodociągu w miejscowości Piekiełko
 • zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł wydatków na budowę oświetlenia w Podłopieniu oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Zamieściu przy DK 28
 • zwiększenie o kwotę 446 300,00 zł wydatków na przebudowę parkingu przy drodze gminnej w Tymbarku.
 • zwiększenie o kwotę 378 000,00 zł. wydatków przeznaczonych na zakup działek od firmy MASPEX


Zwiększono dochody między innymi:

- z tytułu środków uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych19 972,43 zł,

- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - .2 040 000,00 zł,


2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark dotyczą roku 2022 dotyczą zaciągnięcia kredytu w kwocie w 1 600 00,00zł

Podjęto także uchwały w następujących sprawach:

 • ·        
  Uchwał
  Nr XXXIX/303/2022 w sprawie
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu. - kredyt zostanie przeznaczony
  na spłatę planowanegio deficytu w 2022r.
  ·        
  Uchwał
  Nr XXXIX/304/2022 w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/2018
  Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
  terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla
  których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark. – zmiana
  uchwałay została podyktowana zmianą ustawy Karta Nauczyciela
  ·        
  Uchwał
  Nr XXXIX/305/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego
  nieruchomości położonych w Tymbarku do gminnego zasobu nieruchomości. -
  uchwała dotyczy zakupu działek w pobliżu ZS im. KEN w Tymbarku
  ·        
  Uchwał
  Nr XXXIX/306/2022
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego – uchwała
  dotyczy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzebę
  stabilizacji osuwiska w centrum Tymbarku przy drodze powiatowej.
  .