ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek XXXIX Sesji Rady Gminy:


1.      Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

4.      Wystąpienie zaproszonych gości.

5.      Interpelacje i zapytania Radnych.

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.      Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.

12.  Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tymbarku do gminnego zasobu nieruchomości.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski.

15.  Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

16.  Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy


/-/Przewodnicząca RadyGminy
Stanisława Urbańska