Urząd Gminy ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu wodno–kanalizacyjnego w Gminie Tymbark ETAP II.  Przedmiot zamówienia realizowany jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark oraz Zamieście. W ramach zadania zostanie zrealizowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 3,61 km oraz zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Piekiełko Gmina Tymbark. W ramach zadania zostanie zrealizowana rozbudowa sieci wodociągowej o łącznej długości około 1,64 km.


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:


Część I obejmuje:

zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark oraz Zamieście o łącznej długości około 3,61 km.


Część II obejmuje:

zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Piekiełko Gmina Tymbark o łącznej długości około 1,64 km.

Każdy wykonawca uczestniczący w postepowaniu o udzielenie zamówienia może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.


Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało w całości wykonane w terminie do 16 miesięcy od podpisania umowy.


Oferty można składać do 9 marca 2023 roku do godziny 12:30.