Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce zaprasza do udziału Gminnym Profilaktycznym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Wydarzenie objął patronatem Wójt Gminy Tymbark. Zgłoszenia należy przesyłać na adres spzawadka@o2.pl


REGULAMIN II GMINNEGO PROFILAKTYCZNEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH


I. Postanowienia ogólne:

 • Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce
 • Osoby odpowiedzialna za organizację konkursu: Danuta Leśniak, Honorata Leśniak, Izabela Franczak
 • Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Tymbark, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tymbarku
 • Data i miejsce konkursu: 25.04.2023r. godz. 11.00 Biblioteka Publiczna
  w Tymbarku

II. Cele konkursu:

 • promowanie postaw wolnych od używek, ryzykownego zachowania oraz agresji słownej i cyberprzemocy;
 • kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • wskazanie atrakcyjności zachowania bez używania alkoholu, narkotyków
  i dopalaczy;
 • kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości;
 • kreowanie wizerunku młodego człowieka, wolnego od nałogów.

III. Uczestnicy konkursu – uczniowie klas I – VIII z terenu gminy Tymbark:

I kategoria – uczniowie klas I – IV;

II kategoria - uczniowie klas V – VIII.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Uczniowie z opiekunami przygotowują dowolną formę teatralną o tematyce dotyczącej uzależnień, cyberprzemocy lub agresji słownej.

2. Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź też ich adaptacja, przy czym należy podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza.

3. Przygotowana forma teatralna powinna promować pozytywne wartości, a nie jedynie skupiać się na pokazaniu złych zachowań. Scenariusze powinny być tak opracowane lub dobrane, aby podane w nich treści budowały optymizm i wiarę w możliwość unikania zagrożeń związanych z uzależnieniami (nikotynizmem, alkoholizmem, narkomanią), a także cyberprzemocą lub agresją słowną poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.

5. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 8 osób.

V. Kryteria oceny zaprezentowanej formy teatralnej przez Komisję Konkursową:

 • Komisja Konkursowa powołana przez organizatora wyłoni laureatów przeglądu przyznając miejsca od I – III w każdej z kategorii wiekowej.
 • Komisja Konkursowa będzie oceniać punktowo z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 • Zwycięska grupa w danej kategorii otrzyma dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 • walory profilaktyczne zaprezentowanej formy teatralnej - 0 – 6 pkt.;
 • zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu - 0 – 3 pkt.;
 • walory artystyczne (muzyka, zespołowa gra aktorska, umiejętność wykorzystania takich środków jak: śpiew, ruch sceniczny, pantomima, taniec) - 0 – 6 pkt.;
 • atrakcyjność scenografii - 0 – 3 pkt.;
 • pochodzenie scenariusza (własny – 3 pkt., adaptowany - 2 pkt., gotowy – 1pkt.)

razem - maksymalnie 21 pkt.

VII. Etapy konkursu

 • Etap szkolny - w każdej szkole następuje wyłonienie jednej najlepszej formy teatralnej w danej kategorii wiekowej;
 • Do etapu gminnego każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 grupy uczniów po jednej z każdej kategorii wiekowej.

VIII.

 • Kartę zgłoszenia należy wypełnić oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.
 • Zgłoszenia oraz zgody należy przesłać do 5.04.2023r. na adres: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce lub spzawadka@o2.pl