Urząd Gminy w Tymbarku jest organizatorem konkursu z zakresu obrony cywilnej z okazji przypadającego w dniu 1 marca - Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe / książkowe /. Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do dnia 3 marca 2023 r.


Pytanie:

  1. Podaj rodzaje ewakuacji ?

Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

INFORMACJA

administratora danych osobowych

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tymbarku,34-650 Tymbark 49

2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:

- w celach związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie rozwiązania pytania konkursowego) na podstawie RODO,

- w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,

3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)


4. Pani (Pana) dane osobowe po zakończeniu konkursu zostaną usunięte przez administratora.

5. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

6. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w konkursie.

Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest od 1972 r.i przypada na 1 marca. 
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również w czasie pokoju. Ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Robert Nowak