Gmina Tymbark w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark w 2023 r.” przystępuje do realizacji zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Tymbark w 2023 roku.


Dofinansowanie:

 • W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Tymbark udziela dofinansowania na pokrycie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących własność lub będących pod opieką mieszkańców Gminy Tymbark.
 • Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokonuje pisemnie zgłoszenia:
  – drogą elektroniczną (ważne aby wniosek został opatrzony podpisem elektronicznym),
  – listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, – osobiście składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49 w godzinach pracy Urzędu.
 • Gmina Tymbark ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji z Lecznicą Weterynarii Stanisław i Jarosław Stożek ul. Piłsudskiego 27, 34-600 Limanowa.
 • Gmina Tymbark pisemnie poinformuje właściciela zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu do zabiegu.
 • Właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na zabieg.
 • Właściciel zwierzęcia płaci 30% lekarzowi weterynarii za koszty zabiegu ustalone
  w umowie.
 • Koszty sterylizacji lub kastracji w 70% pokrywa Gmina Tymbark.
 • Mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie zabiegów maksymalnie na 1 psa i 1 kota
  w roku.
 • W przypadku psa właściciel składając wniosek o uzyskanie dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji musi przedstawić książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
 • Koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią pokrywa właściciel zwierzęcia.
 • W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.
 • Wnioski o uzyskanie dofinansowania na zabiegi weterynaryjne przyjmowane będą do dnia 31 października 2023 r.


Plik do pobrania:

wniosek o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark w 2023 r.” wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych