W czwartek 16 marca br. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 12 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad w związku z wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Tymbark oraz uroczystym zaprzysiężeniem nowo wybranego radnego, pana Zbigniewa Hojnora.


Po zaprzysiężeniu Przewodnicząca Rady Stanisława Urbańska złożyła gratulacje panu Zbigniewowi Hojnorowi, po czym przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła następujące uchwały:


XLIV/335/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

W dochodach wprowadzono środki uzyskane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Polna w Tymbarku na kwotę 472 546 zł oraz środki na wypłatę:

 • dodatku energetycznego 11 220zł, 
 • węglowego - 9 180zł 
 • podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych -10 200 zł.


Zmiany w wydatkach dotyczą: 

 • zwiększenia planowanych wydatków na budowę dróg rolniczych Kurkówka w Podłopieniu i Tajdusie w Zamieściu o kwotę 110 000zł 
 • urealnienia kwot na wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych i Świetlicy wiejskiej w Zamieściu po dokonaniu wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonego przetargu w celu podpisania stosownych umów z wykonawcami - kwota 606 750zł
 • zwiększenia o kwotę 86 000 zł dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekiełko w związku z podjęta uchwała na okres 3 miesięcy.
 • zakupu działki na Podłopieniu kwota 50 000 zł.


Wprowadzono niewykorzystane środki finansowe z roku 2022 do bieżącego budżetu:

 • z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w wysokości 21 559,47 zł, 
 • gospodarki odpadami komunalnymi - 34 027,38 zł,
 • funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe - 33 516,32 zł ,
 • z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 41 144,72 zł.



XLIV/336/2023 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/321/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark

Zmiany w głównej mierze dotyczą roku 2022, uaktualnienia kwot wykonanych wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi oraz zwiększenia wydatków o kwotę 4 177 000,00 zł w roku 2024 z zaplanowanej realizacji zadania pn. Rozbudowa wodno-kanalizacyjna w Gminie Tymbark

W roku 2023 zwiększono plan budżetowy o kwotę 1 90 0305,09 zł (w tym na wydatki majątkowe 14 03796,00 zł, a na wydatki bieżące 496 509,09 zł).


XLIV/337/2023 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark

W uchwale zwiększono dopłatę do kwoty 5,90 brutto do 1m³ dla usług odprowadzania ścieków dla osób fizycznych.


XLIV/338/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 753/1 położonej w Tymbarku zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia na rzecz  "Chiramed” Spółka z o.o.

Uchwała dotyczy  wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku ośrodka zdrowia  do 31 grudnia 2040 roku  firmie „Chiramed”, w celu zabezpieczenia usług medycznych dla  mieszkańców Gminy Tymbark. Wysokość czynszu ustalona została na kwotę 11zł netto za 1m² powierzchni użytkowej oraz 6 zł netto powierzchni piwnic i części wspólnych budynku.


XLIV/339/2023 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024

Radni podjęli w ustawowym terminie, tj. do 31 marca br. uchwałę o niewyodrębieniu funduszu sołeckiego na rok 2024.


XLIV/340/2023 Uchwała w  sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

W uchwale zmieniono inkasenta w sołectwie Zamieście w związku z wyborem nowego sołtysa oraz podniesiono inkaso z 5% na 7%.


XLIV/341/2023 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców w Gminie Tymbark

Uchwała wprowadza wzrost stawki zwrotu kosztów przewozu dzieci młodzieży niepełnosprawnych za 1km przebiegu pojazdu z 0,8358 zł do 1,15zł.


XLIV/342/2023 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2023”

Rada uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2023, zgodnie z wymogami ustawy. Program został umieszczony na stronie Gminy Tymbark.


XLIV/343/2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2023

Rada zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023. Kontrole będą obejmowały:

1. Ocena realizacji zadań związanych z działalnością Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu.

2. Działalność Przedszkola samorządowego w Tymbarku w zakresie realizacji planu finansowego.

3. Przeglądu umów z ZKG sp. Z o.o. i ich realizacji w zakresie utrzymania czystości i zieleni na terenie Gminy Tymbark na rok 2022.


XLIV/344/2023 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark

Uchwała wprowadza podwyższenie kwoty dotacji z 5 tys. złotych do 6tys. złotych dla osób starających się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni w 2023 roku.


XLIV/345/2023 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Tymbark.

Uchwała wprowadza kolejną edycję programu wsparcia dla seniorów na rok 2023, którego głównym motywem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do "opieki na odległość


XLIV/346/2023 Uchwała w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała podwyższa do 200% kryterium dochodowe dla celów przyznawanej pomocy w formie posiłku i zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”.


XLIV/347/2023 Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark 

Zmiana w regulaminie dotyczy zmiany miejsca składania wniosków – Wnioski składane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


XLIV/348/2023 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

Uchwała zmienia nazwę Ośrodka Pomocy Społecznej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku.


XLIV/349/2023 Uchwała w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark - Zmiana studium dotyczy konieczności dostosowania zapisów Studium do aktualnych potrzeb inwestycyjnych, związanych z działalnością zakładu TYMBARK-MWS Sp. z o.o.


Treści uchwał zostaną wkrótce zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.