Zarządzenie Nr SG.0050.70.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 17 maja 2023 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. H.Ch. Andersena w Tymbarku.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10, w związku z art. 29 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

 • Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. H.Ch. Andersena w Tymbarku.
 • Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark.

§ 2

 • Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej i w BIP Gminy Tymbark oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku oraz Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia zlecam Kierownikowi ZEAS w Tymbarku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Tymbark

Nr SG.0050.70.2023 z dnia 17 maja 2023 r.

OGŁOSZENIEKONKURSU

Wójt Gminy Tymbark ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko DYREKTORA

Przedszkola Samorządowego im. H.Ch. Andersena w Tymbarku

 • Oznaczenie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę:
 • Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
 • Wymagania wobec kandydatów:
 • Wymagane dokumenty:

Gmina Tymbark,34-650 Tymbark 49

Przedszkole Samorządowe im. H. Ch. Andersena w Tymbarku, Tymbark 495, 34-650 Tymbark

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.)

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.):

1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego im. H. Ch. Andersena w Tymbarku

2.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

1)stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

2)stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

3)stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3.oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

1)imię (imiona) i nazwisko,

2)datę i miejsce urodzenia,

3)obywatelstwo,

4)miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4.poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) do 3) powyżej: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5.poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii: – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lubdyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lubdokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego

7.poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ważne na dzień objęcia stanowiska,

8.oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9.oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być przez niego własnoręcznie

podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „potwierdzam

za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.

Na żądanie Wójta Gminy Tymbark, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały

dokumentów, o których mowa w części IV ust. 4 do 7 oraz 12 i 13.

V. Informacja o:

1.sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym na kopercie oraz dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. H.CH. ANDERSENA W TYMBARKU”

w terminie do dnia1 czerwca 2023 r. do godziny 15:30 na adres: Urząd Gminy w Tymbarku34 – 650 Tymbark 49.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Tymbarku.

Oferty złożone po upływie terminu wskazanego wyżej nie będą rozpatrywane.

 • dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:
 • sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tymbark.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo kandydata.

Do niniejszego ogłoszenia załącza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Tymbarku jest Kierownik ZEAS, 34-650 Tymbark 18; tel. (18) 5219637.

 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 34-650 Tymbark 18; tel. (18) 5219637, e-mail: jpietak@poczta.onet.pl
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

Pana/Pani dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tymbarku, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. i innych aktów prawnych regulujących ww. kwestie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora. Natomiast w przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, przetwarzamy je na podstawie Pani/Pana zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

……………………………………..

(data, czytelny podpis)


Skan zarządzenia