• »

Relacja z XXVIII Sesji Rady GminySobota, 29 kwietnia 2017

W dniu 28 kwietnia  br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 13 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy na wniosek Wójta poszerzyła obrady o dwie kolejne uchwały. W kolejnym punkcie, Rada wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej części obrad Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał. Ostatecznie  Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:

 

  1. zmian w budżecie gminy na  2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok  nr XV/142/2016  z dnia  29 grudnia 2016 roku.

Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych oraz przesunięcia między rozdziałami kwotę  w wysokości 43.200,00 zł.

Powstałe oszczędności po przetargu na infrastrukturę wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Kościelna została przeznaczona  na modernizację oczyszczalni ścieków w Piekiełku, oraz na zakup naczyń dla KGW w Podłopieniu.

Wprowadzono do budżetu kwotę  ok. 12 tys. otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla  GOPS-wi z przeznaczeniem na szkolenia.

 

  1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tymbark oraz ustalenie dopłat. Przyjęte uchwałą taryfy będą obowiązywać przez okres 1 roku tj. od dnia 1 maja 2017r.  do 30 kwietnia 2018r.  Za pobieraną z wodociągu gminnego wodę taryfa pozostaje bez zmian, natomiast za odprowadzane ścieki zwiększa się o 0,26 zł netto. Związane jest to z podwyżką ceny za przyjęcie i oczyszczenie ścieków przez firmę „Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp.K. do własnej oczyszczalni ścieków. Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian.

Taryfy przedstawiają się następująco:

  1. Za wodę pobieraną z wodociągu gminnego

- od osób fizycznych   - 3,10 zł brutto za 1 m3

- od pozostałych odbiorców usług (odbiorców wody)  - 4,36 zł brutto za 1 m3

 

  1. Za odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych do sieci kanalizacyjnej

- od osób fizycznych - 3,88 zł brutto za 1 m3

- od pozostałych odbiorców usług (dostawców ścieków) - 8,38 zł brutto za 1 m3

 

  1. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017-2023 (dalszy etap procedury związanej z realizacją tego programu). Paragraf jest niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrze na zadania w nim ujęte.
  2. nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Tymbarku (dostosowanie do zmian wynikających ze zmian w  przepisach  o samorządzie terytorialnym oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych).
  3. sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2016 (corocznie przedkładane przez kierownictwo GOPSu Radzie Gminy sprawozdanie z działalności za rok ubiegły).
  4. czasowego zakazu sprzedaży alkoholu ( podczas Dni Tymbarku 2017).
  5. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu (przyjęcie procedury postępowania w tym zakresie).

 

Po zakończeniu procedowania uchwał, Wójt pan Paweł Ptaszek odpowiedział Radnym na złożone wnioski i interpelacje.

 

W następnym punkcie – Wystąpienie zaproszonych gości – mieszkanka Tymbarku zabrała głos w sprawie dokończenia wodociągu w Zamieściu w okolicach firmy Karpol, gdzie mieszka jej mama.

 

W kolejnym punkcie – Wolne wnioski – radni nadal dyskutowali nad podjętą uchwała
w sprawie taryf za wodę i ścieki.

 

O godzinie 1900 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Tymbark.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark