• »

Pozytywna opinia o wykonaniu budżetu Gminy Tymbark za 2016 rokPiątek, 05 maja 2017

Wójt Gminy Tymbark zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Materiały te wraz z przesłanymi sprawozdaniami budżetowymi za 2016 rok były przedmiotem analizy przez Skład Orzekający Kolegium RIO.  Efektem wykonanych czynności było podjęcie Uchwały NR SO.X/423/17/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie  pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.

 

Gmina w 2016 roku osiągnęła dochody w wysokości 25.622.609,88 zł , co stanowi 100,7 % planu a wydatki zostały wykonane w kwocie 26.141.638,52 zł , co stanowi 97,1% planu.

Różnica miedzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) wyniosła 1.517.154,77 zł, czym spełniono wymogi przepisu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku 2016 wystąpiła ujemna różnica między dochodami a wydatkami ( deficyt) w kwocie 519.028,64 zł.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 6.260.000 zł , co stanowi 24,4% wykonanych  dochodów. 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark