• »

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z zadrzewieńPoniedziałek, 10 lipca 2017

Wójt Gminy Tymbark informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa rosnącego
w zadrzewieniach, jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topól, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Obowiązek ten dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie, powinno zawierać Imię i Nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapę określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku braku wszystkich elementów zgłoszenia Wójt Gminy w drodze postanowienia nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przez zgłaszającego postanowienia.

Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

  1. nazwy gatunku drzewa;
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw w przypadku:

  1. lokalizacji drzewa:
  1. Na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody (Pomnik Przyrody, Natura 2000, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu)
  1. gdy drzewo spełnia kryteria określone w art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, naukowe, estetyczne i krajobrazowe)

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia i pomimo sprzeciwu Wójta Gminy, będzie skutkowało nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej, jak za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

Jeżeli Wójt Gminy w terminie 14 dni nie wniesie sprzeciwu, drzewo można usunąć.

W przypadku nieusunięcia drzewa w ciągu 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin, należy ponownie wystąpić ze zgłoszeniem.

Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin, wystąpi się o wydanie decyzji na budowę, a budowa ta będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wójt Gminy w drodze decyzji nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, proszę kierować do: Tadeusz Rybka -  inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa u g. w Tymbarku tel.18 33 25 637 wew.29 e- mail t.rybka@tymbark.pl

Zgłoszenie

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark