• »

Gmina Tymbark przystąpiła do Programu „Bezpieczna +”Wtorek, 12 września 2017

   Na terenie Gminy Tymbark w trzech szkołach podstawowych będzie realizowany rządowy programu „Bezpieczna+”. Program jest realizowany od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017. Łączna wartość projektu realizowanego przez Gminę Tymbark wynosi  36.784,00 zł z czego 20% tj. 7.356,80 zł to wkład własny, a 29.427,20 zł kwota dotacji.

  W Szkole Podstawowej w Tymbarku w ramach ww. programu będą organizowane zajęcia  oraz zakupione pomoce dydaktyczne, zostaną również zorganizowane warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Zaplanowano m.in. wydanie okolicznościowego kalendarza, wystawę prac plastycznych, zajęcia fitness dla dziewcząt. Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione m.in. aparat fotograficzny, materiały plastyczne, będzie możliwe przeprowadzenie imprez szkolnych i konkursów. Szkoła Podstawowa w Podłopieniu zaplanowała wiele działań m.in. „Bezpieczni w szkole”: zajęcia w „mini- miasteczku drogowym”, spotkanie z policjantem, zajęcia z pedagogiem „Dzień uśmiechu i radości”, „Jak zostać ratownikiem?”, „Bezpieczeństwo w górach” - spotkanie z przewodnikiem PTTK, wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego. Przy realizacji programu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.        W Szkole Podstawowej w Zawadce w ramach realizacji  programu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, spotkaniach, prelekcjach  związanych tematycznie z założeniami programu   m.in. „Jak zachować się  w obliczu niebezpieczeństwa”, „W górach bezpiecznie”. Aby zrealizować powyższe zadania zostaną zakupione niezbędne pomoce i sprzęt.

  Realizacja programu „Bezpieczna+” stworzy uczniom warunki do bezpiecznego, aktywnego, ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu oraz przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Uczniowie będą mogli  wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w  zakresie bezpieczeństwa, aby poprzez swoje wytwory prac przekazać je innym i promować w sposób aktywny bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Dzięki podejmowanym zadaniom uczniowie wzmocnią także umiejętności psychospołeczne  oraz umiejętność pracy zespołowej. Rezultatem projektu będzie  wzrost wiedzy dzieci na temat kultury, tradycji  i obrzędów, zabaw ludowych. Wymienione działania będą realizowane przy współpracy z różnymi podmiotami tj.: Policją, Strażą Pożarną, Ratownictwem medycznym, PTTK, GOPS, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym - Oddział w Rabce, Muzeum Górali i Zbójników w Rabce. Ponadto do współpracy włączą się psycholog, pedagog, rodzice oraz Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

Małgorzata Dudziak

 

 

 

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark