• »

Relacja z XXXIII Sesji Rady Gminy TymbarkCzwartek, 23 listopada 2017

     W dniu 20 listopada br. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 8 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada gminy przyjęła uchwały
w następujących sprawach:

1. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Dochody po dokonanych zmianach  wynoszą:                     28 517 129,52 zł

Wydatki po dokonanych zmianach  wynoszą:                      29 659 300,52 zł

Deficyt:                                                                                   1 142 171,00 zł

Przychody:                                                                               2 239 171,00 zł

Rozchody:                                                                               1 097 000,00 zł

 

2. dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Tymbark. Uchwała dotyczy wprowadzenia możliwości dokonywania płatności  za zobowiązania (tj. podatki, opłaty skarbowe i opłatę śmieciową) za pomocą kart płatniczych, co będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców. 

3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, na terenie Gmin: Limanowa, Laskowa, Tymbark, Słopnice, Łukowica oraz Miasta Limanowa. Zawarcie stosownego porozumienia z samorządami partnerskimi zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wnioskodawców związanych z OZE.

4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Marka
w Tymbarku. Uchwala stanowi akt założycielski dla Szkoły Podstawowej  im. Józefa Marka w Tymbarku i określa zakres obwodu  nr.1.

5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu. Uchwala stanowi akt założycielski dla Szkoły Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu i określa zakres obwodu  nr.2.

6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce. Uchwala stanowi akt założycielski dla Szkoły Podstawowej  im. Tadeusz Kościuszki  w Zawadce i określa zakres obwodu  nr.3.

7.  udzielenia pomocy  finansowej Gminie  Gąsawa w powiecie żnińskim, województwo kujawsko-pomorskie. Uchwała upoważnia Wójta do przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Gąsawa, w wysokości 5000.00 zł.

8.  przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podjęta uchwala upoważnia  Wójta Gminy do ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania  otwartego konkursu ofert na realizacje zadań na rok 2018 określonych w priorytetowych zadaniach gminy oraz (po rozstrzygnięciu konkursu) do zawarcia umów z organizacjami pożytku publicznego wraz z przyznaniem dotacji na poszczególne zadania, określone w złożonych ofertach. Kwota środków budżetowych przewidzianych na realizacje zadania wynosi 82 000,00 zł.

9. przystąpienia do Klastra Energii. Dzięki utworzeniu Klastra Energii i będąc jego członkiem gmina zapewni sobie lepsza pozycje w rankingu aplikujących wnioskodawców.

 

Podczas sesji została przedstawiona Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2016/2017.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark