• »

Karta usługi - wydanie dowodu osobistegoPiątek, 24 listopada 2017

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Urząd Gminy Tymbark
Urząd Stanu Cywilnego

34-650 Tymbark 49

powiat limanowski, województwo małopolskie

tel. (18) 33 25 637, faks. (18) 33 25 632

email. ug.tymbark@tymbark.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

Opis sprawy/zadania

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

 

 • Jedną aktualną kolorową fotografie o wymiarach 45mm na 35mm,

pozycja frontalna ( taka jak do paszportu ),

 • Dotychczasowy dowód osobisty, legitymacje szkolną, legitymacje studencką, ważny paszport- w celu potwierdzenia tożsamości,
 • W przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa.

 

Formularze/wnioski do pobrania

 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
 • Strona internetowa Urzędu Gminy - POBIERZ

 

Opłaty

 • Brak opłat.

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

        Kierownik USC -  mgr Maria Pala

        Tel: 18/ 33-40-147
        Godz. Pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30.

Miejsce składania dokumentów

 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste – pokój nr 2.

Termin załatwienia sprawy

 • Termin odbioru dowodu osobistego – 30 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Jednolity tekst ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późń. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. poz. 212 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark w terminie 14 dni od doręczenie decyzji stronie.

Uwagi dodatkowe i informacje

 • Składnie wniosku i odbiór dowodu osobistego – osobiście

 

       Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego
        z wyjątkiem:

 

 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator
 • Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie.

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark