• »

XXXIV Sesja Rady Gminy TymbarkWtorek, 02 stycznia 2018

28 grudnia 2017 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 13 Radnych. Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady – Pani Zofia Jeż. Następnie rozpatrzono zmiany zgłoszone do porządku obrad.

Kolejnym punktem spotkania były interpelacje Radnych, podczas których zgłoszono problem nieświecących lamp w okolicy placu PKP, niedziałającej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz braku barierki bezpieczeństwa w tym miejscu, zgłoszono także nieporządek oraz brak kosza na śmieci przy wiacie przystankowej na ul. Kazimierza Wielkiego.

Następnie Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, podczas którego podsumował także kluczowe inwestycje gminne zrealizowane w roku 2017 (wystąpienie Wójta).

Najważniejszym punktem grudniowego posiedzenia Rady było uchwalenie budżetu gminy na rok 2018, które rozpoczęto przedstawieniem projektu budżetu Gminy Tymbark (projekt uchwały budżetowej oraz wykaz aktualnych zadań inwestycyjnych na rok 2018 do wglądu poniżej).   

Następnie Skarbnik Gminy – Pani Zofia Duda przedstawiła Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie budżetu Gminy Tymbark na rok 2018 (opinia w załączniku poniżej).

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Tymbark w sprawie projektu budżetu. Tutaj kolejno głos zabrali: Pan Marian Zimirski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego (wystąpienie) oraz Pan Krzysztof Wiśniowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu (wystąpienie).

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek, który przedstawił swoje stanowisko do zgłaszanych przez Komisje Rady Gminy wniosków (wystąpienie Wójta).

Po burzliwej dyskusji przeprowadzono głosowania:

- nad wnioskami Komisji Budżetowej, które przyjęte zostały 7 głosami „za” 6 „przeciw” ,

- nad autopoprawkami Wójta, zwierającymi również wnioski Komisji Kultury, które przegłosowano 7 głosami „przeciw” 6 „za”.

Kolejno przystąpiono do głosowań nad uchwaleniem następujących uchwał:

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark – 2018 r.;
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark- 2017 r.;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  • w sprawie zmiany Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży; zmiana uchwały związana jest z reformą oświaty, reorganizacją sieci szkół (ośmioletnie szkoły podstawowe, klasy włączonego gimnazjum), pojawieniem się nowych lub innych niż dotychczas przedmiotów w poszczególnych klasach objętych oceną w ramach programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży; reforma wymusza potrzebę modyfikacji programu stypendialnego, uwzględnienie  uczniów klas VII i VIII oraz klasy włączonego gimnazjum.  Uchwała zakłada także podwyższenie w gimnazjum wymaganej średniej ocen do uzyskania stypendium za wyniki w nauce o 0,1 oraz oceny z zachowania na ocenę wzorową;
  • w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; uchwała ma na celu ochronę i poprawę stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego w starych kotłach grzewczych poprzez wymianę kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na terenie Gminy Tymbark na rok 2018; program określa  działania  w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz narkotyków. Podstawowymi celami Programu jest zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień jak również działalność edukacyjno-informacyjna; program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Tymbark z lat poprzednich.

Następnie Wójt odpowiedział na interpelacje i zapytania Radnych. W punkcie obrad, gdzie przewidziano wystąpienia zaproszonych gości głos zabrał Pan Czesław Kawalec – Radny Powiatowy.

W ramach wolnych wniosków zgłoszono problem niebezpieczeństwa dzieci na parkingu przy Szkole Podstawowej w Tymbarku w czasie największego nasilenia ruchu – przywozu dzieci do szkoły i odbierania ich ze szkoły przez rodziców.

Sesja zakończyła się spotkaniem opłatkowym.

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark