• »

XXXVII Sesja Rady Gminy TymbarkCzwartek, 29 marca 2018

21 marca br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 12 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

Kolejnym punktem sesji były interpelacje i zapytania Radnych, a później sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał w sprawie:

  • podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – uchwałę przyjęto 8 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”;
  • utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark – uchwała przyjęta 12 głosami „za”;
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – uchwałę przygotowano na podstawie wniosków, które wpłynęły od właścicieli działek zainteresowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark, gdyż obecne przeznaczenie działek w planie miejscowym nie pozwala na realizację przedsięwzięć zgodnych z ich zamierzeniami; uchwała przyjęta 12 głosami „za”;
  • ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark – uchwała ustala dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,26 zł brutto za 1 m3 zaopatrzenia w wodę od osób fizycznych oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 4,50 zł brutto za 1 m3 odprowadzania ścieków od osób fizycznych; uchwała przyjęta 12 głosami „za”;
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Nowy Sącz – uchwała dotyczy przekazania dotacji celowej dla Sadeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, który realizuje zadania z zakresu  interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy oraz opieki nad osobami nietrzeźwymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym i na podstawie porozumienia świadczy także usługi na rzecz mieszkańcom Gminy Tymbark; uchwała przyjęta 12 głosami „za”;
  • ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych – uchwała ma za zadanie ustalić przystanki komunikacji udostępniane przewoźnikom oraz ustalić zasady korzystania z tych przystanków, gdyż obowiązująca uchwała nie uwzględnia dwóch nowych przystanków które będą realizowane w bieżącym roku w ramach budowy chodnika przy drodze powiatowej 1617K relacji Piekiełko – Tymbark zlokalizowanych w okolicy „Kopanej Drogi” w miejscowości Tymbark; uchwała przyjęta 12 głosami „za”;

 

Następnie Wójt odpowiedział na zapytania Radnych i przedstawił krótko planowane do wykonania w najbliższym czasie inwestycje (relacja). Na koniec Przewodnicząca Rady odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady.

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark