• »

Projekt "Małopolski e-Senior"Piątek, 13 kwietnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że Gmina Tymbark została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i internetu.


W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą realizowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.


W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • ukończyła 65 lat,
 • zamieszkała na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Szkolenia planujemy rozpocząć na przełomie czerwca/lipca 2018r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Małopolski e-Senior" prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 18 33 25 322, 693 721 301 lub osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku w terminie od 12 kwietnia 2018r do 26 kwietnia 2018 r.   w celu wypełnienia formularzy rekrutacyjnych.

W przypadku równej ilości punktów o zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

mgr Dorota Ogórek
Kierownik GOPS

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark